فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
ابزار و قالب وبلاگبیست تولزفونت زيبا ساز
آزمون آنلاین سه پایه
آموزش علوم تجربی متوسطه اول
مطالب مفید علوم تجربی جهت استفاده همکاران و دانش اموزان عزیز

 

‌توجه :: پس ازاينكه آزمون موردنظرخودراانتخاب كرديد،ثبت نام كرده وآزمون رااجراكنيد. اگرميخواهيد به چندآزمون پاسخ دهيد فقط يكبار ثبت نام كافي است.پس بيش از يكبارثبت نام نكنيد. 

 

برای ورود به آزمون اینجا کلیک کنید

 

 


آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو

ادامه مطلب ...


نمونه سوالات المپیاد در سطح مدرسه ،منطقه،استانی و کشوری

(پایه اول،دوم،سوم)

ویژه اعضا

در ادامه مطلب

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو

ادامه مطلب ...


كيسه ي هوايي در خودرو هنگام تصادف و يا حادثه ي پيش بيني نشده مي توان جان سرنشين هايي كه روي صندلي ها نشسته اند نجات بخشد.اين كيسه ي هوايي غول آسا نيز جان سرنشين هاي سفينه ي فضايي را كه در 4 ژولاي 199مي خواست بر سطح مريخ فرود آيد حفظ كرده است.براي آنكه دانشمندان بتوانند در طراحي كيسه هاي هوايي درست عمل كنند بايد ويژگي هاي گازها و قوانين مربوط به آنها را به درستي شناخته و به كار برند.

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


 

ویژه اعضای  وب سایت

آزمون در ادامه مطلب

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو

ادامه مطلب ...


آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


جمعه 23 دی 1390برچسب:, :: 16:10 :: نويسنده : میترا مالمیر(دبیر علوم تجربی)

 

 

 

 

 

 

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


جمعه 23 دی 1390برچسب:, :: 16:4 :: نويسنده : میترا مالمیر(دبیر علوم تجربی)

 

 

 

 

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


جمعه 23 دی 1390برچسب:, :: 15:59 :: نويسنده : میترا مالمیر(دبیر علوم تجربی)

.جاهاي خالي را با كلمه ي مناسب كامل كنيد .( 2نمره)

الف : بارالكتريكي پروتون بابارالكتريكي ..........................برابراست.

ب :  درمدل اتمي .......................... الكترونها هسته ي اتم را محاصره كرده اند.

ج :  به ذره اي كه تعداد پروتونها والكترونهايش برابر نباشد ......................مي گويند.

د : نيروي جاذبه ي بسيار قوي كه بين اتمهاي يك مولكول وجوددارد .....................................مي نامند.

** سوالهاي چهار گزينه اي(3نمره)

2.مدل اتمي  كيك كشمشي مربوط به كدام دانشمنداست؟

23

الف :رادرفورد                ب :  بور                   ج:  دالتون               د: تامسون

3.تعداد الكترونهاي يون Na 11      چندتاست ؟

الف :23                      ب:12                   ج:11                        د : 10

4.كداميك ازمواد زير يك تركيب مولكولي نيست ؟

الف:آب                    ب:اتانول                  ج:آمونياك                  د: سديم كلريد

5.كداميك از مواد زيراسيد نيست؟

الف:آسپرين              ب:جوش شيرين          ج:ويتامين ث             د:جوهرنمك

6.چهار مولكول آمونياك 3  NH   به ترتيب چند نوع عنصر واتم دارد؟

الف:2و4               ب:4و 16                      ج:4و 12                 د:2و 16

7.ايزوتوپهاي يك اتم در كدام مورد باهم تفاوت دارند؟

الف:تعداد پروتونها          ب:تعداد الكترونها       ج:خواص شيميايي     د:تعدادنوترونها

**سوالهاي تشريحي

5. طبق نظررادرفورد اتم داراي يك هسته ي كوچك است كه تقريبا تمام جرم اتم درآن متمركز شده است آيا شما با او موافقيد؟چرا؟(75/0نمره)

6. اتم X داراي 5الكترون و5پروتون و6نوترون است : (25/1نمره)

الف:عدداتمي وعددجرمي آن را دركنار نماد آن نمايش دهيد؟

ب:مدل بور براي اين اتم رارسم كنيد.(الكترون            پروتون            نوترون        )

ج:اين اتم در كدام خانه ي جدول  تناوبي قرار دارد؟

7.يك ويژگي مهم تركيبهاي يوني چيست؟ توضيح دهيد.(5/0نمره)

 

8.جدول زي را كامل كنيد.(5/1نمره)

                  نام ذره

بارالكتريكي نسبي

             جرم نسبي

          مكان ذره

       ..........................................

1+

    ............................................

         ................................

       ..........................................

0

1840

          درون هسته

الكترون

     ............................................

1

       ..................................

9.عبارتهاي مرتبط را باكشيدن يك خط به هم متصل كنيد.(1نمره)

       الكتنرونها برروي مدارهايي به دور هسته مي چرخند                                                             تامسون

       بارمثبت  هسته اتم را پروتون ناميد                              رادرفورد                                                                  

      اتم را مانند ساچمه ي فلزي  توپر تصور مي كرد                                                                   دالتون

    ازنمادهاي ترسيمي براي نشان دادن اتمها استفاده مي كرد         بور                                   بور  

1.جاهاي خالي را با كلمه ي مناسب كامل كنيد .( 2نمره)

الف : تغييرىرساختمان DNAي هسته ي سلول باعث……………… مي شود.

ب :  اختلاف دما،فشارو………….سبب ايجادجريان همرفتي درزيرسنگ كره مي شود.

ج :  سيارات ……………داراي اتمسفر غليظ هستند.

د : به اجرامي كه به دور سيارات مي چرخند …………مي گويند.

** سوالهاي چهار گزينه اي(5/1نمره)

2.طبق نظركدام دانشمند ،صفات اكتسابي ارثي مي شوند؟

الف :لامارك                ب : داروين                   ج: ويسمن                   د: دووريس

3.كداميك ازاجزاي منظومه ي شمسي به حساب نمي آيد ؟

الف :خورشيد                 ب:دنباله دارها                  ج:سيارات                     د : ستارگان

4.در كداميك ازمكانهاي زير امكان فسيل شدن جاندار وجودندارد ؟

الف: درصمغ درختان                  ب:درموادنفتي                 ج:درزير خاك                  د: درزير خاكسترهاي آتشفشاني

**سوالهاي تشريحي

5.پديده هاي حاصل ازحركت هرورقه را باكشيدن خط به هم متصل كنيد. (1نمره)

                         دور شدن ورقه ها                             *                    *  جزاير قوسي

                          لغزيدن ورقه ها                               *                    * رشته كوه ميان اقيانوسي

                          نزديك شدن  دو ورقه ي اقيانوسي    *                    *   زلزله هاي شديد

                         برخورد  دو ورقه ي قاره اي به هم     *                   *  ايجاد كوه و زلزله ي شديد

6. منشا گرما ونور خورشيد چيست؟(75/0نمره)

7.دماي يك ستاره راچگونه تعيين مي كنند؟ توضيح دهيد. (1نمره)

8.كمربند سياركي دركجا قراردارد وجنس آن ازچيست؟(1نمره)       9.دلايل وگنر براي جابه جايي قاره ها رابيان كنيد. (75/0نمره)

10. منظورازنظريه ي انتخاب طبيعي داروين چيست ؟توضيح دهيد.(1نمره)

11.جانوران زير را به ترتيب قدمت مرتب كنيد. (1نمره)

خزندگان پرندگان دوزيستان ماهيها پستانداران- بي مهرگان           

1.جاهاي خالي را با كلمه ي مناسب كامل كنيد .( 2نمره)

الف : ماشيني كه مزيت مكانيكي آن  كمتر ازيك است باعث صرفه جويي در .......................... مي شود.

ب :  از تركيب پيچ وگوه ،............................   به وجود مي آيد .

ج :  درسطح شيبدار ،هرچه طول سطح شيبدار نسبت به ارتفاع آن بيشتر باشد نيروي محرك ....................لازم است.

د:چرخ ومحور برخلاف قرقره د ر....................................محدوديت ندارد.

** سوالهاي چهار گزينه اي(2نمره)

2.كدام ماشين  ساده درناخن گير به كار نرفته است ؟

الف :گوه              ب : اهرم نوع اول                 ج:  اهرم نوع دوم               د: اهرم نوع سوم

3.كداميك  درموردماشينهاي ساده صحيح نمي باشد  ؟

الف : برخي از ماشينها باعث صرفه جويي دركار مي شوند.               ب:بعضي از ماشينها موجب كاهش زمان انجام كار  مي شوند.              ج:برخي از ماشينها سبب صرفه جويي در نيروي محرك مي شوند.    د :همه ي  ماشينها باعث سادگي انجام كارمي شوند.

4.كداميك واحد يا يكاي توان نيست ؟

الف:وات                    ب:نيوتون متر برثلنيه                 ج: زول برثانيه                  د: نيوتون متر

5.كداميك از وسايل زير اهرم نوع اول است؟

الف: انبر                     ب : فرغون                               ج: انبردست                   د: راكت تنيس

**سوالهاي تشريحي(درحل مسائل نوشتن فرمولها لازم وضروريست ونمره دارد)

 

 

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


 

 

 

 

 

 

 

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


 

1- لوله آزمایش : برای مشاهده واکنش ها و تشکیل رسوب و حرارت دادن مایعات و محلول ها .

2- بشر : ظرفی است استوانه ای شکل برای حرارت دادن و تبخیر و صاف کردن مواد – در یک طرف لبه آن فرو رفتگی وجود داردکه از آن جهت انتقال مایعات به ظرف دیگر به کار می رود . از نوع مدرج آن برای برداشتن حجم معین یا تعیین حجم مایعات و محلول ها استفاده می شود .

3- شیشه ساعت : برای تبخیر سریع مایعات و مقایسه سرعت تبخیر مایعات مختلف .

4- بالون تقطیر : در گردن آن یک لوله توخالی و باریک وجود دارد که محل خروج مواد گازی است – از بالون تقطیر می توان در تهیه آب مقطر و تهیه اتیلن ( آبگیری از الکل ) استفاده کرد .

5 - کپسول چینی : برای گرفتن آب تبلور مواد – ذوب کردن موادی شبیه موم و پارافین و فلزها .

6- هاون چینی : برای ساییدن و نرم کردن و خردکردن اجسام جامد .

7- قیف ساده شیشه ای : برای انتقال محلولها ومایعات از ظرفی به ظرف دیگر مثلا برای پر کردن بورت – ریختن محلول داخل بالون ﮊوﮊه و برای صاف کردن رسوبات یا جدا کردن مایع از جامد به کمک کاغذ صافی استفاده می شود .

8- بطری قطره چکان : بطری دارای درپوش لبه داری است که لبه درپوش مانند قطره چکان عمل می کند و همچنین می توان از این بطری برای برداشتن مایعات به کمک قطره چکان استفاده کرد .

9- درپوش لاستیکی : درپوشی است برای لوله آزمایش و استوانه مدرج جهت جلوگیری از پاشیدن مواد به اطراف .

10- گیره حلقوی قیف : برای نگه داشتن قیف آزمایشگاه .

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو

ادامه مطلب ...


 

 

اسفنج ها و كيسه تنان
بسياري از كيسه تنان در بازوهاي خود سلاح هاي ظريف و كوچكي به نام نماتوسيت دارند. اين وسيله در درون سلول صاحب خـود پنهـان است و براي رهـا شدن انرژي پتانسيل فراواني دارد. ساختـار اين وسيله به كارخانه اي مي ماند كه تفنگي را ساخته و گلوله اي آماده ي شليك را در محفظه ي آن قـرار داده است. اما در اين جا به جاي گلوله، رشته كوچكي از نماتوسيت آزاد مي شود كه سرعتي معـادل 2 متر بر ثانيه و شتابي 40 برابر جاذبه زمين دارد. اين رشته در بدن طعمه فرو مي رود و در آن جـا سمي فلج كننده آزاد مي سازد.
 

 مشاهده عکسهای بیشتر در ادامه مطلب

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو

ادامه مطلب ...


 

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


سه شنبه 6 دی 1390برچسب:, :: 1:44 :: نويسنده : میترا مالمیر(دبیر علوم تجربی)

 

 

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


 

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


 

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


 

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


 

 دانش آموز عزیز لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو

ادامه مطلب ...


سوالات چهار گزينه اي پايه دوم

1- كدام يك از تغييرات زير فيزيكي است ؟
الف) زرد شدن برگ درختان ب) تبديل شير به پنير ج) تصعيد نفتالين د) اكسيد شدن گلوكز در سلول ها


2- كدام يك از گزينه هاي زير از جمله خواص شيميايي مواد است؟
الف) انحلال پذيري در آب ب) قابليت مفتول شدن ج) جلا پذيري د) اكسيد شدن خود به خودي


3- براي خاموش كردن آتش در بغضي موارد از گاز كربن دي اكسيد استفاده مي كنند زيرا اين ماده از طريق .......آن را خاموش مي كند.
الف) سرد كردن آتش ب) جلوگيري از رسيدن سوخت به آتش ج) قرار گرفتن بر روي آتش و جلوگيري از رسيدن اكسيژن د) تغيير دادن حالت ماده ي سوختني


4- كدام يك از شرايط زير از به وقوع پيوستن تغيير شيميايي جلوگيري مي كند؟
الف) نگه داري بعضي داروها در شيشه هاي قهوه اي ب) نگه داري نفتالين در شيشه هاي در بسته
ج) قرار دادن ظرف آب در جايخي يخچال د) خشك شدن لباس خيس در باد


5- انرژي فعال سازي كداميك از بقيه كمتر است؟
الف) تجزيه الكتريكي آب به اكسيژن و هيدروژن ب) اكسيد شدن خود به خودي سديم در مجاورت با هوا ج) سوختن پارافين شمع و توليد گرما و نور د) تشكيل آهن سولفيد از حرارت دادن گوگرد و آهن


6- كدام يك از مثال هاي زير نشان دهنده ي انتشار نور به صورت خط راست است؟
الف) ديده شدن نور چراغ قوه ب) انعكاس نور از روي سطح آب
ج) تشكيل سايه د) شكستن نور در منشور


7- مقدار زاويه A در شكل مقابل چند درجه است؟
الف) 35 ب) 70 ج) 45 د) 55


8- در تجزيه نور به وسيله ي منشور كدام يك از نورها بيش از بقيه شكسته مي شوند؟
الف) آبي ب) قرمز ج) نارنجي د) سبز


9- با توجه به تصوير مقابل قطعه هاي AوB به ترتيب از راست به چپ عبارتند از :
الف) عدسي كاو – آينه ي تخت ب) عدسي كوژ – آينه ي كاو
ج) عدسي كاو – آينه ي كاو د) عدسي كوژ – آينه ي كوژ


10- بسامد كدام يك از فنر هاي زير بزرگ تر است؟
الف)           ب)                 ج)              د)
11- اگر بسامد يك موج 50 هرتز و طول موج 5 سانتي متر باشد سرعت انتشار موج چند متر بر ثانيه است؟
الف) 5/0 ب) 50 ج) 5/2 د) 250


12- كدام يك از موج هاي زير براي انتشار نياز به محيط مادي دارد؟
الف) راديويي ب) صوتي ج) فرابنفش د) نور مرئي


13- كداميك از امواج زير براي استريل كردن وسايل و محيط قابل استفاده است؟
الف) فروسرخ ب) اشعه ي ايكس ج) گاما د) ميكروويو


14- كدام يك از جملات زير صحيح است ؟
الف) افزايش انرژي دروني ماده باعث تغيير حالت آن مي شود.
ب)افزايش دماي يك ماده باعث افزايش انرژي دروني آن مي شود.
ج) افزايش دماي يك ماده باعث افزايش پتانسيل ذرات آن مي شود.
د) بين انرپي دروني يك ماده , دما و تغيير حالت ماده ارتباطي وجود ندارد.


15- انتقال گرما در خلا از طريق ..........انجام مي شود.
الف) همرفت و رسانايي ب) تابش و همرفت ج) همرفت د) تابش


16- كدام يك از كاني هاي زير كاني ثانويه است؟
الف) كوارتز ب) فلدسپات ج) تالك د) ميكا


17- كدام يك از كاني هاي زير جلاي شيشه اي داشته و نور را از خود عبور مي دهد؟
الف) مس ب) كوارتز ج) گوگرد د) گرافيت


18- كدام يك از سنگ هاي زير آذرين دروني است؟
الف) گرانيت ب) بازالت ج) ريوليت د) ماسه سنگ


19- كدام يك از سنگ هاي زير به ترتيب ( از راست به چپ) رسوبي تبخيري و رسوبي سيماني است؟
الف) سنگ گچ و بازالت ب) مرمر و كنگلومرا ج) سنگ گچ و كنگلومرا د) گرانيت و ماسه سنگ


20-كدام يك از سنگ هاي زير رسوبي است؟
الف) گرانيت ب) مرمر ج) بازالت د) زغال سنگ


21- احتمال وجود فسيل در كدام يك از سنگ هاي زير وجود دارد؟
الف) مرمر ب) بازالت ج) ماسه سنگ د) گرانيت


22- ميزان تغييرات فيزيكي و شيميايي در كدام افق يا لايه ي خاك كمتر از بقيه است؟
الف) افقC ب) گياخاك روي افق A ج) افقA د) افق B


23- كنترل فعاليت هاي سلول بر عهده ي ..............است.
الف) پوسته ب) هسته ج) ديواره ي سلولي د) سيتوپلاسم


24- كدام يك از گزينه هاي زير مربوط به بافت خون است؟

الف)      ب)           ج)              د)

25- كدام يك از دستگاه هاي زير تقريبا در تمام بدن پراكنده اند ؟
الف) حركتي – تنفسي ب) گوارشي – عصبي ج) گردش خون – ارتباطي د) دفع ادرار – توليد مثل


26- بيماري شب كوري ( اختلال بينايي در نور كم) در اثر كمبود ويتامين .......در بدن به وجود مي آيد.
الف) ب) ج) د)


27- كدام يك از مواد زير براي اينكه جذب دستگاه گوارش شوند نياز به گوارش گوارش ندارند؟
الف) چربي ب) پروتئين ج) مواد نشاسته اي د) آمينواسيد


28- شكل مقابل تصوير ساده شده ي دستگاه گوارش انسان است . بخش هاي AوBوC به ترتيب (از راست به چپ) عبارتند از:
الف) مري – لوزالمعده (پانكراس ) – آپانديس
ب) ناي – كبد – راست روده
ج) مري – كبد – آپانديس
د) ناي – لوزالمعده (پانكراس) – راست روده


29- در كداميك از بخش هاي زير آنزيم گوارشي ترشح نمي شود؟
الف) معده ب) دوازدهه ج) دهان د) مري


30- جذب كدام ويتامين بدون كمك شيره هاي گوارشي انجام نمي شود؟
الف) E ب)B  ج) C   د) A


سوالات تشريحي پايه دوم
1- آب اكسيژنه ماده اي شيميايي است كه در اثر حرارت يا نور به آب و
وگاز اكسيژن تجزيه مي شود. در دو لوله ي آزمايش مقدار مساوي
آب اكسيژنه ريخته , لوله ي آزمايش شماره ي 1 را حرارت مي دهيم
و گاز اكسيژن توليد شده را جمع آوري مي نماييم . در لوله ي آزمايش شماره 2
مقدار كمي گرد اكسيد منگنز مي ريزيم و س÷س لوله آزمايش را به آرامي
حرارت داده و گاز اكسيپن توليد شده را جمع آوري مي كنيم سپس نمودار
مربوط حجم گازاكسيژن توليد شده نسبت به زمان در هر دو لوله ي آزمايش
را رسم مي كنيم .
الف) چه عاملي باعث شده گاز اكسيژن توليد شده در لوله ي آزمايش شماره ي 2 بيش تر از لوله ي آزمايش شماره ي 1 باشد؟

ب) اگر در لوله ي آزمايش ديگري (لوله آزمايش شماره ي 3) به مقدار مساوي دو لوله قبلي آب اكسيژنه بريزيم و فقط به آن مقداري گرد اكسيد منگنز اضافه كنيم:
- پيش بيني كنيد مقدار گاز اكسيژن توليد شده در اين لوله به هركدام از لوله هاي آزمايش شماره ي 1 و 2 كمتر است يا بيشتر ؟

- منحني مربوط به پيش بيني خود را بر روي نمودار بالا رسم كنيد.2- كدام يك از ابزار هاي نوري زير مي توان با استفاده از نور خورشيد كاغذي را آتش زد؟ چرا؟
آينه ي تخت – عدسي كوژ – آينه ي كوژ – عدسي كاو

3- توضيح دهيد چگونه با استفاده از عدسي كوژ و يك عدسي كاو مي توان تصوير يك جسم را بر روي پرده را تشكيل داد؟(بهتر است براي كامل كردن پاسخ خود شكل مربوط به پاسخ خود را رسم نماييد)4- آزمايشي طراحي كنيد كه نشان دهد اندازه ي تصويري كه از يك جسم بر روي صفحه تشكيل به فاصله ي جسم از منبع نور بستگي دارد.5- در يك امتحان عملي معلم سه تكه سنگ در اختيار حامد قرار دارد و به او گفت : اگر اين سه تكه سنگ شامل : ماسه سنگ – بازالت و گرانيت باشند چگونه مي توانيد هركدام از اين سنگ ها را بشناسيد. حامد با آوخته هاي قبلي خود به راحتي توانست بازالت را از دو سنگ ديگر تشخيص دهد اما نتوانست دو سنگ باقي مانده را به درستي از هم تشخيص دهد.
الف) فكر مي كنيد حامد با استفاده با استفاده از چه ويژگي هايي توانست سنگ بازالت را از دو سنگ ديگر تشخيص دهد؟
ب) اگر شما بخواهيد به حامد كمك كنيد از كدام ويژگي يا ويژگي ها براي تشخيص براي تشخيص سنگ هاي گرانيت و ماسه سنگ از يكديگر استفاده مي كنيد؟

6- با استفاده از كلمات داده شده نقشه مفهومي زير را كامل كنيد.
(مواد غذايي , كره , برنج , گوشت , چربي , سيب زميني , پروتئين , ماهي , تخم مرغ , قند , روغن

7- هرگاه تكه اي نان را براي مدت چند دقيقه بجويم احساس مزه ي شيرين مي كنيم . علت را توضيح دهيد.

8- علت اين كه در طول زمان روزه داري ميزان قند خون تقريبا ثابت مي ماند را حد اكثر در دو سطر توضيح دهيد.

-----------------------------------------------------------------------

الف )سئوالات كامل كردني : لطفاٌ جملات زير را با كلمات مناسب كامل كنيد.

 براي شناسايي مواد از خواص……………ماده مانند بو، رنگ،و نقطه ذوب كمك گرفته مي شود.

2-…………جامد شكننده زرد رنگي است كه در دماي 119 درجه ذوب مي شود.(ص2)

3- گوگرد در هوا مي سوزد وبه گاز سمي و خفه كننده ………… تبديل مي شود. (ص4)

4- در تغيير شيميايي ساختار ذره اي يا…………ماده تغيير مي كند و ماده جديدي با خواص متفاوت توليد مي شود.(ص3)

5- تغييراتي كه عموما با آزاد كردن انرژي همراهند تغيير………….گويند.(ص5)

6- توليد سولفيد آهن از آهن وگوگرد يك واكنش ………….است.(ص5)

7-…………نخستين كسي بود كه براي عناصر مختلف نمادهاي تصويري معرفي نمود.(ص8)

8- امروزه براي نمايش هرعنصر به جاي استفاده از نشانه هاي تصويري دالتون از ……………استفاده مي شود.(ص9)

9- نماد فسفر …….………ونماد اكسيژن…….………است.(ص9)

10- نمايش هر تركيب شيميايي بوسيله نماد عنصر سازنده اش را……………..گويند.(ص11)

11- مولكول هايي كه از صدها هزار اتم ساخته شده اندرا……..………گويند مانند ………….(ص12)

12P4 - نام…….………وH2O2 نام………………مي باشد.(ص 13)

13- به ان دسته از مواد سوختني كه براي تامين ………………. سوزانده مي شوند سوخت گويند.(ص17)

14- در واكنش …………………يك تركيب با عنصر سازنده اش به تركيب هاي ساده تر تبديل مي شوند.(ص18)

15-…………….سرعت يك واكنش شيميايي را افزايش مي دهند ولي خود دچار تغيير شيميايي نمي شوند.(ص22)

16- به اجسامي كه ازخود نور تابش كنند منير يا……………….گويند.(ص25)

17- به اجسا مي كه نور را از خود عبور مي دهند ولي اجسام از پشت آنها به و ضوح ديده نمي شود…………گويند.(ص26)

18- كسوف يا خسوف زماني رخ مي دهد كه زمين ، ماه و خورشيد روي يك ………………باشند .(ص28)

19- در بازتاب نور از سطح يك جسم ،همواره زاويه ………………وبازتاب برابرند.(ص30)

20- تصوير در آينه تخت ومحدب همواره ……………………است.(ص31و34)

21- كج شدن يا تغيير مسير نور را ………………………….گويند.(34)

22- شكست نور براي پرتوهايي از نور كه به طور ……………از يك محيط به محيط ديگر وارد ميشوند رخ نمي دهد.( ص36)

23- در هنگام شكست نور ………………… بيش تر و نور قرمز كمتر از همه رنگهاي نور تغيير مسير مي دهد.(ص36)

24- در ساخت بسياري از ابزارهاي نوري مانند دوربين ها از عدسي …………………استفاده مي شود.(ص39)

25- دوره را با نماد ………… وبسامد را با نماد ……………نشان مي دهند.(ص42)

26- موج در هر محيط با سرعت معيني منتشر مي شود كه به آن ………………..گويند.(ص45)

27- طيف موج الكترومغناطيسي از موج …………..تا موج متوسط را شامل مي شود.(ص49)

28- به مجموعه انرژي ذرات سازنده هر ماده……………….آن ماده مي گويند.(ص53)

29- انرژي دروني هر ماده به انرژي جنبشي وانرژي ………………ذرات سازنده آن ماده بستگي دارد.(ص53)

30- سرد سازي معمولى با استفاده از ……………………انجام مي شود.(ص66)

31- دستگاهي گه انرژي گرمايي را به ………………… تبديل مي كند نام دارد . (ص 6)

32- موتور جت …………… ندارد و سوخت آن ……………… است . ( ص 69)

33- سيارات منظومه شمسي به دو گروه ……………… مانند و مشتري مانند تقسيم مي شوند . ( ص 73)

34- عطارد و …………… قمر ندارد. (ص74)

35- قسمت خميري گوشته را ……………… گويند . (ص 76)

36- پوسته سنگي و سخت زمين به همراه قسمت سنگي گوشته را …………… گويند . (ص 77)

37-………… مواد طبيعي و خالص هستند كه انسان و ديگر موجودات در بوجود آوردن آنها د خالتي نداشته اند .(ص78)

38- كوارتز ، ……… و ………… از كانيهاي اوليه محسوب مي شوند . (ص80)

39- كاني رسي يك كاني…………… است كه از تجزيه ……………… بوجود مي آيد .(ص 80)

40- گروهي از كاني هاي ثانويه مانند …………… دز اثر گرما . فشار زيادي كه تحمل كرده اند به وجود آمده اند . ( ص 81)

41- مقاومت يك سنگ در مقابل خراشيده شدن را……………… گو يند . ( ص 82)

42- گوگر د هميشه به رنگ ………… فيروزه به رنگ ……… و گرافيت به رنگ ………… است .(ص 83)

43- علاوه بر حرارت .و فشار ……………… نيز نقش مخمي در ذوب شدن سنگها دارد .(ص 85)

44- تفاوت اصلي سنگهاي آذرين بيروني و دروني در …………………… است . (ص 86)

45- مرغوبيت يك سنگ دگرگون شده بستگي به ميزان……… و …… دارد كه زماني در زيرزمين تحمل كرده است .(ص90)

46- از دگزگون شدن ماسه سنگ ،سنگ …………… و از دگرگون شدن گرانيت ، سنگ ……… به وجود مي آيد . (ص91)

47- سنگ مادر سنگي است كه در آن ……………… تشكيل مي شود . ( ص 91)

48- زغال سنگ نوعي سنگ………… است كه از باقي ماندن ………… در بين لايه هاي رسوبي و در طول زمان تشكيل شده است . (ص94)

49- زغال كك در صنايع …………… براي جدا سازي نا خالصي هاي …………… استفاده مي شود .(ص95)

50-بعضي از كاني ها به دليل رنگ ………… سختي و از همه مهمتر كمياب بودن به عنوان جواهر به كار مي روند . (ص98)

 

 ب ) سئـــــــوالات صحيح و غلط: جملات صحيح و غلط را مشخص كنيد :

51- سيتوپلاسم ورود و خروج مواد از سلول را كنترل مي كند.( ) ص100

52- اندازه سلول هاي بدن بين 1/. تا 01/. ميليمتر تغيير مي كند.( ) ص101

53- پوسته سلول توانايي انتخاب دارد و هر چه را كه لازم دارد از محيط مي گيرد.( ) ص102

54- هر چه سلول كوچكتر باشد ورود و خروج مواد آسانتر صورت مي گيرد.( ) ص102

55- مجموعه اي از بافتها كه يك كار بر عهده دارند را دستگاه مي گويند.( ) ص104

56- به مجموعه سلول هاي مشابه كه كار يكساني دارند بافت گويند.( ) ص104

57- پروتئين ها و نمك ها از مواد معدني مورد نياز بدن هستند.( ) ص105

58- به موادي كه فقط در بدن جانداران ساخته مي شود مواد آلي گويند.( ) ص105

59- سلولز كربو هيدراتي است كه ديواره سلول هاي گياهان را تشكيل مي دهد.( ) ص106

60-از اتصال تعداد زيادي گلوكز ،نشاسته و قند معمولي توليد مي شود.( ) ص106

61- نمك ها و پروتئين ها وظيفه ماده سازي و ترميم را در بدن به عهده دارند.( ) ص106

62- از اجتماع آمينو اسيد ها پروتئين به وجود مي آيد.( ) ص108

63- كربو هيدرات ها بيشتر از چربي ها براي بدن انرژي فراهم مي كنند.( ) ص108

64- آب + چربي گليسرول + اسيد چرب ( ) ص109

65- تنها كاري كه چربي در بدن انجام مي دهد محافظت از بدن در برابر سرماست. ( ) ص108

66- اگر ويتامين D به بدن نرسد سلولهاي استخواني نمي توانند از كلسيم استفاده كنند. ( ) ص110

67- ويتامين K به وسيله پوست در برابر نور آفتاب ساخته مي شود.( ) ص110

68- يك كالري مقدار گرمايي است كه مي تواند يك كيلو گرم آب را يك درجه گرم كند.( ) ص 112

69- خوردن ميوه وسبزي باعث بهتر كار كردن دستگاه گوارش مي شود .( ) ص 114

70- كبد و لوز المعده جزء دستگاه گوارش نيستند. ( ) ص 119

71- تعداد دندانهاي نيش 8 عدد است.( ) ص120

72- دوازدهه محل ورود ترشحات كبد و لوزالمعده است. ( ) ص121

73- كار دهان فقط تغيير شيميايي در غذا است.( ) ص121

74- هر آنزيم فقط بر ماده معيني تاثير مي كند .( ) ص123

75- بعضي آنزيم ها از جنس پروتئين اند. ( )ص123

76- مقدار اضافي قند خون به صورت گليكوژن در كبد ذخيره مي شود. ( ) ص128

77- خون يك نوع بافت است كه سلولهاي آن در مايع شناورند.( ) ص130

78- گلبول هاي سفيد و قرمز هر دو در مغز استخوان ساخته مي شوند .( ) ص130

79- عمر پلاكت ها بين 5 تا 9 روز است و هسته كوچكي دارند. ( ) ص131

80- خون وسيله انتقال مواد ورابط سلولهاي بدن است.( ) ص132 و 133

81- اوره ماده اي است سمي كه در كبد ساخته مي شود .( ) ص132

82- خون گروه B داراي آنتي ژن B است. ( ) ص134

83- خون گروه O آنتي كور ضد A وB دارد.( ) ص134

84- باريك بودن مويرگ در بالا بردن فشار خون تا ثير دارد .( ) ص138

85- خون سياهرگي معمولاً غليظتر از خون سرخرگي است. ( ) ص139

86- ديواره ناي استخواني است تا از بسته شدن آن جلوگيري شود. ( ) ص 144

87- تركيب گلوكز وچربي با اكسيژن به منظور تبديل به ملكولهاي كوچكتر، را تنفس گويند. ( ) ص143

88- علت تبادل گاز ها در خون تفاوت در مقدار آنها ست. ( ) ص148

89- كليه اندام تنظيم كننده تر كيب خون است .( ) ص151

90- كليه مقدار آب و نمك خون را تنظيم مي كند. ( ) ص150

 

 ج ) سئولات تشريحي :

91- واكنش گرماگير را تعريف كنيد. ص5

92- منظور از خواص فيزيكي ماده چيست ؟ ص2

93- واكنش توليد سولفيد آهن را به صورت معادله نمادي و نوشتاري بنويسيد. ص14

94-منظور از قانون پايستگي ماده چيست ؟ ص15

95- انرژي شيميايي را تعريف كنيد. ص15

96- منظور از اكسايش چيست ؟ يك مثال بزنيد. ص17

97- واكنش تركيب يا سنتز را تعريف كنيد. ص18

98- سرعت يك واكنش شيميايي را چگونه تعيين مي كنند؟ ص20

99- عوامل مؤثر بر سرعت واكنش هاي شيميايي را بيان كنيد . ص21

100- كاتاليزگر چيست؟ يك مورد كاربرد آن را بيان كنيد. ص22

101- (الف) جسم منير به چه جسمي مي گويند؟ (ب) منظور از جسم كدر چيست؟ ص25و26

102- خصوصيات تصوير در آينه تخت را بيان كنيد. ص31

103- قانون بازتاب نور را بيان كنيد. ص30

104- (الف) به چه آينه اي محدب يا كوژ گفته مي شود؟ (ب) خصوصيات تصوير در اين نوع آينه چيست؟ ص32و34

105- منظور از شكست نور چيست؟ ص34

106- (الف) طيف نور چيست؟ (ب) كدام طيف نور بيشتر تغيير مسير ميدهد؟ ص36

107- منظور از فاصله كانوني عدسي چيست؟ ص38

108- خصوصيات تصوير در عدسي واگرا چيست؟ ص39

109- دوره را با ذكر نماد ان تعريف كنيد. ص42

110- فركانس را با ذكر نماد آن تعريف كنيد. ص42

111- (الف) سرعت انتشار موج چيست؟ (ب) طول موج يعني چه؟ ص45

112- منظور از چشم صوت چيست؟ ص47

113- انواع وسايل صوتي را نام ببريد. ص47

114- تفاوت موج هاي صوتي و الكترومغناطيسي چيست؟ (2مورد) ص49

115- موج هاي صوتي را بر حسب بسامد آن ها به چند دسته تقسيم مي كنند؟ (نام ببريد) ص48

116- منظور از امواج فروصوت چيست؟ ص48

117- كاربرد امواج فراصوت در پزشكي چيست؟ ص48

118- (الف) منظور از اترژي درون يك ماده چيست؟ (ب) وبه چه چيزي بستگي دارد؟ ص53

119- تفاوت دما و گرما چيست؟ ص54

120- (الف) منظور از گرماي نهان انجماد چيست؟ (ب) چه رابطه اي با گرماي نهان ذوب دارد؟ ص55

121- گرماي نهان ذوب را تعريف كنيد. ص55

122-تفاوت انتقال گرما به روش رسانايي با همرفت چيست؟ ص56و57

123- تفاوت انتقال گرما به روش رسانايي و تابش چيست؟ ص56و61

124- سه شرط لازم براي ايجاد جريان همرفتي چيست؟ ص60

125- در شوفاژ چند جريان همرفتي وجود دارد؟ نام ببريد. ص65

126- چرا لوله هاي سياه پشت يخچال هاي خانگي هميشه داغ است؟ ص67

127- تفاوت موتور اتومبيل و جت در چيست؟ ص69

128- مراحل يك موتور چهار زمانه را نام ببريد و در مورد آن شرح دهيد. ص68

129- چرا موشك به راحتي مي توانذ از جو زمين خارج شود؟ ص70

130- سيارات داخلي را با ذكر خصوصيات آنها نام ببريد. ص73

131- شهاب و شهاب سنگ چه تفاوتي با هم دارند؟ ص74

132- چند مورد از روش هاي غير مستقيم مطالعه زمين را نام ببريد. ص75و76

133- لايه هاي تشكيل دهنده زمين را به ترتيب از خارج به داخل نام ببريد. ص76

134- منظور از سنگ كره و نرم كره چيست/ ص76و77

135- مواد سازنده گوشته را نام ببريد. ص76

136- هسته بيشتر از چه عناصري ساخته شده است؟ ص76

137- كاني را تعريف كرده و دو مثال بزنيد. ص78

138- كاني ثانويه را تعريف كرده و سه مثال بزنيد. ص80و81

139- به چه جسمي متبلور گفته مي شود؟ ص81

140- منظور از سختي و جلاي يك كاني چيست؟ ص82و83

141- انواع سنگ هاي آذرين را نام برده و بگوييدتفاوت اصلي انها در چيست؟ ص84تا86

142- سنگ هاي آذرين بيروني چگونه تشكيل مي شود؟ يك نمونه نام ببريد. ص84تا86

143- (الف) منظور از رسوب چيست؟ (ب) ترتيب ته نشين شدن رسوبات را از ساحل به دريا نام ببريد. ص87

144- دو ويژگي برجسته سنگ هاي رسوبي را نام ببريد. ص89

145- سنگ هاي رسوبي چگونه تشكيل مي شوند يك مثال بزنيد. ص90و91

146- منظور از سنگ مخزن و ستگ مادر چيست؟ ص93

147- سنگ پوششي چيست؟ ص93

148- زغال سنگ چگونه تشكيل مي شود؟ ص94

149- سه مورد از كاربرد كاني ها در صنايع را بنويسيد. ص96 تا 98

150- قسمتهاي سازنده سلولهاي بدن را نام ببريد. ص100

151- عنا صر سازنده پروتئين ها را نام ببريد. ص102

152- مواد آلي به چند دسته تقسيم مي شوند؟ نام ببريد. ص105

153- نقش ويتامين ها و نمك ها در بدن چيست؟ ص106

154- چه موادي در بدن نقش انرژي زايي (سو خت) دارند؟ ص106

155- سه نوع كربوهيدرات را نام ببريد. ص106

156- آمينو اسيد چيست؟ ص108

157- ملكول هاي سازنده چربي ها را نام ببريد. ص108و109

158- دو مورد از نقش چربي ها را در بدن بنويسيد. ص108

159- كدام ويتامين ها مي توانند در خود بدن ساخته شوند؟ چگونه؟ ص110

160- عمل پتاسيم يا سديم را در بدن بيان كنيد. ص111

161- واحد انرژي چيست؟ آن را ( واحد ) تعريف كنيد . ص112

162- پنج گروه مواد غذايي را نام ببريد. ص114

163- قسمتهاي تشكيل دهنده دستگاه گوارش را به ترتيب نام ببريد. ص119

164- اجزاي معده را نام ببريد. ص121

165- صفرا در كجا توليد مي شود؟ نقش آن در بدن چيست؟ ص122

166- نقش آميلاز بزاق و شيره معده در بدن چيست؟ ص

 

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


(الف) جملات صحيح را با ص» و غلط را با «غ» مشخص كنيد

1- مواد از مولكول ها و اتم ها ساخته شده اند. (    )

2- عنصر ماده اي است كه فقط از يك نوع اتم ساخته شده است. (    )

3- ذره هاي سازنده همه ي عنصر ها اتم مي باشد. (    )

4- اكسيژن عنصري است كه مولكول آن از دو اتم يكسان ساخته شده است. (    )

5- جان دالتون معتقد بود اتم هاي سازنده ي يك عنصر شبيه يكديگرند. (    )

6- آهن عنصري است كه ذره هاي سازنده ي آن اتم است. (    )

7- يد عنصري است كه مولكول آن از به هم پيوستن دو اتم يكسان ايجاد شده است. (    )

8- تركيب ها از تركيب شدن عنصر ها به وجود مي آيد. (    )

9- هوا يك ماده  تركيب است. (    )

10- تعداد انواع عنصر ها بسيار كمتر از تعداد انواع تركيب ها مي باشد. (    )

11- آهن ، آب و طلا عنصر مي باشند. (    )

12- آنچه كه شكل نا معين و حجم نا معين دارد مايع است. (    )

13- جنبش مولكول هاي آب كمتر از جنبش مولكول هاي بخار آب است. (    )

14- مولكول هاي مواد مايع در جاي خود مي لرزند. (    )

(ب)جملات زير را با كلمات مناسب كامل كنيد.

1- ذوب ، تبخير و ………..تغييراتي گرماگير هستند.

2- قابليت حل شدن ماده در آب را…………………….گويند..

3- ماده اي كه ذره هاي سا زنده ي آن تنها از يك نوع اتم ساخته شده است ……..…… مي گويند.

4- ماده اي را كه مولكول آن از دو يا چند نوع اتم متفاوت سا خته شده است ماده ي ……………………. مي گويند.

5- اكسيژن عنصري است كه ذره هاي سازنده ي آن…………… است واز به هم پيوستن دو يا سه اتم يكسان ايجاد مي شود.

6- ماده………………… دارد و فضا اشغال مي كند.

7- نقره عنصري است كه ذره ي سازنده ي آن …………………… است.

8- مولكول هاي …………………… مي تواند آزادانه روي هم ديگر سر بخورند.

9- هوا مخلوطي از دو عنصر …………………… و اكسيژن است.

10- انژي موجود در حبه قندانرژي…………………..مي باشد..

11- كربن دي اكسيد يك ماده ……………………  مي با شد.

12- گاز شكل و ……………………  نا معيني دارند.

13- فلز ها ………………برق وگرما مي باشند.

14-سرعت تبخير آب ……………….ازسرعت تبخير الكل است.

(ج) سئولات كامل كردني:

1-براي درجه بندي يك دماسنج ابتدا آن را درمخلوط آب و ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-دماسنج طبي را بايد قبل از مصرف ضدعفوني كرد زيرا……………………………………………………………………………...

(د) سئوالات تشريحي:

1-چه عواملي در سرعت تبخير اثر دارند؟

2-منظور از انرژي چيست؟

3-چرا يك حبه قند درآب داغ زودتر حل مي شود تا آب سرد؟

4-چهار مورد از خصوصيات نافلزها رابنويسيد.

5-به چه تغييراتي گرماگير گويند؟

6-روشهاي جداسازي فيزيكي مواد را نام ببريد.

7-روش تقطير را توضيح داده وبگوييد از آن در چه مواردي استفاده مي شود؟

8-سه حلال بجز آب را نام برده وويژگيهاي يكي از آنها رابنويسيد.

9-براي جداسازي محلول جامد درمايع از چه روشي استفاده مي شود؟

نمونه 2

توجه: در انتهای هر سوال  شماره صفحه آن سوال برای پیدا کردن پاسخ صحیح بعد از امتحان آورده شده است.

الف- جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید: 4 نمره

1- نرمتنان را بر اساس نوع.............طبقه بندی می کنند.ص 114

2- بزرگترین گروه کیسه تنان ...........هستند. ص 113

3 – عامل اصلی بوجود آورنده امواج .............است. ص 98

4 – ابرهای .............معمولا در ارتفاع بالا تشکیل می شوند وباران ندارند. ص 86

5 - واحد اندازه گیری نیرو............نام دارد. ص 66

6 – کرم شبتاب انرزی ................را به نورانی تبدیل می کند. ص 52

7 – نیرویی که مانع ادامه حرکت اجسام می شود نیروی .............نام دارد. ص 59

8 – لایه های آبدار زمین همیشه در روی لایه های .................تشکیل می شوند. ص 94

ب - جملات صحیح و غلط را مشخص کنید:

9 -  بیشتر آب شیرین ذخیره شده در روی زمین به شکل یخ است (          ). ص 90

10– ماسه سنگ جزء سنگهای نفوذ پذیر است (         )  . ص 94

11– عروس دریایی و شقایق دریایی دارای لوله گوارش هستند (         ). ص 104

12-کرم کدو از انواع کرمهای لوله ای است (          ) . ص 114

ج- سئولات چهارجوابی:

13- دوکفه ای ها جزء کدام دسته از جانداران زیر هستند:

             الف- اسفنج ها         ب-نرمتنان                     ج- کرم ها                 د- مهره داران

14- کدام نوع ابر در ارتفاع پایین تشکیل می شود وممکن است مه بوجود آورد؟

             الف-کومولوس         ب-  سیروس                   ج- استراتوس            د- ابرهای پرمانند

15- واحد جرم کدام گزینه است:

             الف- نیوتن              ب- ثانیه                        ج- کیلومتر                د- کیلوگرم

16- نیرو با ایجاد ...........باعث تغییر سرعت می شود.

              الف-شتاب              ب- حرکت                      ج-فشار                    د- مسیر

17- انواع کرمها را فقط نام ببرید ص 114

18- شتاب چیست؟  ص 78

19- جابجایی را تعریف کنید.ص 75 

20- شخصی مسافت 270متررادر5/1 دقیقه می دود سرعت او چقدر است؟ با فرمول

21- دو مورد از تفاوتهای جرم و وزن را بنویسید    ص 68

22- قانون پایستگی انرزی را بیان کنید   ص 55

23- چرا اسفنج ها نیازی به دستگاه عصبی ندارند؟    ص 108

24- وظیفه اسکلت داخلی چیست؟

25- انواع بیمهره ها را فقط نام ببرید

----------------------------------------------------------------------

پايه اول راهنمايي


الف : سوالات چهار گزينه اي پايه اول


1-  براي نگهداري بعضي از گازها از جمله كربن دي اكسيد آن ها را به صورت مايع در كپسول هاي فلزي ذخيره مي كنند . براي اين كار از كدام ويژگي ماده استفاده مي شود؟
الف) ساختار ذره اي          ب) جنبش ذرات سازنده ي ماده          ج) تراكم پذيري            د) ثابت بودن دما در نقطه ي ذوب


2-  كدام يك از مواد زير نقطه ي ذوب معين دارد؟
الف( شيشه                        ب) مس                                      ج) شكلات                      د) قير


4- يك گروه از دانش آموزان گزارش فعاليت مربوط به اثر عوامل مختلف بر سرعت تبخير مايعات را به صورت جدول زير به معلم خود دادند. معلم پس از بررسي نتايج به آنها گفت (در انجام يكي از قسمت هاي آزمايش دقت لازم را نداشته ايد و بايد دوباره آن را تكرار كنيد .) به نظر شما كدام قسمت آزمايش دوباره بايد تكرار شود؟
الف) آزمايش1                       ب) آزمايش 2                          ج) آزمايش 3                د) آزمايش 4


5- در كدام يك از مواد زير حركت انتقالي و چرخشي ذرات تشكيل دهنده زياد است؟
الف) يخ                               ب) بستني                                 ج) چاي داغ                   د) هوا


6- كدام يك از مثال ها ي زير يك پديده ي گرمازا است؟
الف) ذوب شدن كره              ب) تشكيل برفك در يخچال            ج) بخار شدن يخ خشك             د) خشك شدن استن روي پوست


7- كدام يك از فلزات زير آلياژ است؟
الف) آهن                          ب) طلاي زينتي                               ج) روي                                     د) نقره


8-كدام يك از عوامل زير اثري در مقدار انرژي پتانسيل وزنه ي آويخته شده از سقف ندارد؟
الف) ارتفاع                       ب) جرم وزنه                                    ج) شتاب جاذبه ي زمين               د) سرعت


9- كدام يك از گزينه هاي زير مثالي براي تبديل انرژي مكانيكي به الكتريكي است؟
الف) فنر فشرده اي كه آزاد مي شود                                  ب) موتور اتومبيل
ج) اتوي روشن                                                            د) موتور برق


10- سرعت كدام يك از متحرك هاي زير بيش از بقيه است؟
الف) مسافت 120 متر را در 2 دقيقه طي مي كند.                    ب) مسافت 120 متر را در 1 دقيقه طي كند.
ج) مسافت 60 متر را در 2 دقيقه طي مي كند.                         د) مسافت 60 متر را در 1 دقيقه طي مي كند.


11- در بعضي از انواع قطارها توده ي فشرده اي از هوا بين قطار و ريل فاصله مي اندازد اين كار باعث مي شود ...
الف) اصطكاك بين قطار و ريل كم شده و سرعت قطار افزايش مي يابد.
ب) نيروي تكيه گاه كاهش يافته و سرعت قطار زياد مي شود.
ج) نيروي جاذبه ي زمين بر قطار كاهش يافته سرعت قطار زياد مي شود.
د) نيروي جاذبه ي زمين بر قطار افزايش يافته سرعت آن زياد مي شود.


12- شباهت مولكول كربن دي اكسيد و آب در چيست؟
الف) تعداد اتم                  ب) نوع اتم ها                                   ج) چگونگي اتصال اتم ها                        د) جرم اتم ها


13- در كدام يك از گزينه هاي زير فاصله ي بين ذرات تشكيل دهنده بيشتر است؟
الف) خاك                         ب) بخار آب                                     ج) جيوه                                                د)چوب


14-  حجم هاي مساوي از سه ماده را در زمان يكسان حرارت داده ايم . نمودار مقابل افزايش حجم آن ها را نشان مي دهد. كداميك از گزينه هاي زير مربوط به اين نمودار است؟
الف) ماده ي 1 : آب – ماده ي 2 : مس – ماده ي 3 : اكسيژن
ب) ماده ي 1 : هوا – ماده ي 2 : جيوه – ماده ي 3 : الكل
ج)ماده ي 1 : روغن – ماده ي 2 : جيوه – ماده ي 3 : نيتروژن
د) ماده ي 1 : اكسيژن – ماده ي 2 : آلومينيوم – ماده ي 3 : آب


15- براي خنك كردن آب مي توان مقداري يخ در داخل آن قرار داد زيرا ....
الف) يخ براي ذوب شدن از محيط اطراف گرما مي گيرد.
ب) يخ مي تواند به محيط گرما داده و ذوب شود.
ج) دماي يخ  پايين است و محيط اطراف خود را سرد مي كند.
د) يخ به عنوان يك نا خالصي در آب باعث پايين آوردن دما مي شود.


16- كدام يك از شرايط زير براي تشكيل شبنم ضروري است؟
الف) كاهش دماي محيط تا كم تر از نقطه ي شبنم                          ب)وجود هسته هاي تراكمي در هوا
ج) تفوت دماي شب و روز                                                           د) صاف بودن هوا و ابري نبودن آن


17-  ابرهاي پر مانند لايه اي كه در ارتفاعات بالا تشكيل مي شوند را ابر .............مي نامند.
الف) سيروس                  ب) استراتوكومولوس                      ج) سيروكومولوس                   د) سيرو استراتوس                                                                                                                                                                                          
18-كدام يك از عوامل زير از مقدار آب هاي جاري كاسته و باعث افزايش آب هاي فرورو مي شود؟
الف) شيب زياد زمين                     ب) زياد بودن مقدار گياخاك                 ج )پوشش گياهي كم           د) غير قابل بودن نفوذ زمين


19- عامل اصلي تراكم جمعيت در قسمت هاي شمالي كشور ما .........است.
الف) وجود مناطق كوهستاني                      ب) ارتباط با دريا                  ج) ميزان بارندگي                  د) وجود آبهاي جاري


20- منبع انرژي چرخه ي آب زمين چيست؟
الف) باد                         ب) جاذبه ي زمين                              ج) نور خورشيد                                د) گرماي اطراف زمين


21-  كداميك از گزينه هاي زير ويژگي چشمه است؟
الف) لايه ي آبداري كه بر روي لايه ي نفوذناپذير تشكيل شده
ب) خارج كردن آب از لايه ي آبدار به وسيله ي پمپ برقي
ج) راه يافتن لايه ي آبدار زير زميني به طور خود به خود به سطح زمين
د) پايين تر بودن سطح ايستادگي نسبت به دهانه ي چشمه


22-  گوارش شيميايي غذا در كدام قسمت دستگاه گوارش كرم خاكي انجام مي شود؟
الف) چينه دان                                 ب) روده                            ج) سنگدان                                   د) حلق


23-  در كدام يك از جانوران زير مثانه ي شنا وجود دارد؟
الف) قورباغه ي درختي                             ب) اره ماهي              ج) لاك پشت دريايي                       د) ماهي قزل آلا24-  كدام يك از گياهان زير از رويش هاگ به وجود مي آيند؟
الف) خزه                                         ب) كاج                               ج) نخود                                    د) چنار


25-  ساقه ي كداميك از گياهان زير داراي حلقه هاي رشد سالانه است؟
الف) لوبيا                                          ب) برنج                            ج) نارگيل                                    د) كاج


26-كدام گروه هاي جانوري ساختار بافتي ندارد؟
الف) مرجان ها                                 ب) نرم تنان                      ج) اسفنج ها                                    د) كيسه تنان


27- كدام يك از گياهان زير از نظر تكاملي در رده ي پايين تري قرار دارد؟
الف) چنار                                       ب) كاج                             ج) لوبيا                                          د) خزه


28-  كدام يك از گزينه هاي زير مربوط به گياهان تك لپه است ؟
الف) داشتن مخروط              ب) برگ هاي سوزني شكل               ج) دستجات آوندي پراكنده در ساقه        د) اجزا گل 2 يا 5 قسمتي


29-  كدام يك از جانوران زير با بقيه متفاوت است ؟
الف) ميگو                             ب) سوسك                                 ج) خرچنگ دراز                                   د) خرچنگ گرد


30- كدام يك از ويژگي هاي زير باعث مي شود كه كبوتر را در گروه جانوران خونگرم قرار دهند؟
الف) سوخت و ساز زياد بدن                                                 ب) فعاليت زياد در فصول مختلف
ج) بالا بودن درجه حرارت بدن در فصل سرما                           د) ثابت بودن درجه حرارت بدن در هر دمايي
 


ب: سوالات تشريحي پايه اول
 


1- بادكنك پر از هوا را به مدت نيم ساعت داخل يخچال قرار مي دهيم چه اتفاقي مي افتد؟اين وضعيت نشان دهنده كدام ويژگي ماده است ؟


2-  براي جدا كردن اجزاي مخلوط زير از چه روش هايي ميتوان استفاده كرد؟( اين روش ها را به ترتيب نوشته به صورتي كه هيچ كدام از اجزاي مخلوط دچار دگرگوني و آسيبي نشوند. “ شكر- براده- آهن- ماسه- گوگرد “ A


3-  دونده اي براي رسيدن از نقطه A به نقطه E مسيري مطابق شكل روبرو را طي كرد . E
الف) سرعت اين دونده در در فاصله بينA تا B چقدر بوده است ؟
با مسافت 60 متر و زمان 10 ثانيه 
ب) متوسط سرعت اين دونده در حركت از نقطه يA به نقطه E چقدر ا ست؟
ج) شتاب حركت دونده را حساب كنيد .

4-  يكي از منابع آلوده كننده آب وارد كردن آب گرم صنايع (مثل صنايع فولاد ) به آن است .توضيح دهيد چگونه آب گرم باعث آلودگي آب ها مي شود ؟

5-  زهرا بخش هايي از يك اسكلت يك جانور را پيدا كرد . اين بخش ها شامل قسمت هاي زير بود:
جمجمه اي كه در آرواره آن َنه دندان وجود داشت و َنه جايگاه دندان – گردن با تعداد مهره هاي بيش از 7 عدد – بخشي از ستون مهره ها همراه با دنده ها كه به جناغ سينه چسبيده بودند .
او اين اسكلت را را به دبير علوم خود نشان داد و با راهنمايي او متوجه شد كه اسكلت مربوط به چه جانوري است .شما حدس مي زنيد اسكلت مربوط به كدام گروه جانوران مهره داراست ؟


6- شكم پايان بدون صدف اوصولا در زير زمين و داخل خاك زندگي مي كنند. توضيح دهيد فايده اين نوع سازگاري با محيط براي اين جانوران چيست ؟

---------------------------------------------------------

رديف

                                                                                    باسمه تعالي

                   آزمون علوم تجربي پايه اول راهنمايي                                         

بارم

کوشش براي کسب دانش يگانه پايه فضيلت است.

  نام ونام خانوادگي :                          نام پدر :            نام كلاس :             تاريخ:                 زمان:50 دقيقه

 

1

از بين کلمه ها ، کلمه مناسب را انتخاب کنيد.

الف)انرژي موجود در حبه قند ، انرژي ................... است .( شيميايي ،گرمايي،ماهيچه اي)

ب) ابر  ..................... در اثر بالا رفتن سريع هوا تشکيل مي شود.( سيروس، کومولوس،استراتوس)

ج) اگر دماي بخار آب به زير نقطه انجماد برسد بارش به صورت .................. خواهد بود .( باران،تگرگ،برف)

د) عامل اصلي به وجود آورنده امواج در درياها ............... مي باشد. ( انرژي آب ، باد ، اصطکاک )

 

 

2

2

 دو خصوصيت مواد آبرفتي را بنويسيد.

 

 

 

1

 

3

جدول زير را تكميل كنيد . 

 

 

تعريف

واحد اندازه گيري

وسيله اندازه گيري

جرم

 

 

 

وزن

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

2

4

كدام يك از تغييرات زير گرما گير وكدام يك گرماده است ؟

الف)پختن غذا  :                                                       ب)تصعيد يخ خشك :

ج)تشكيل برف :                                                        د) انجماد آب :

 

 

 

1آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو

جمعه 2 دی 1390برچسب:, :: 1:50 :: نويسنده : میترا مالمیر(دبیر علوم تجربی)

 نمونه سؤال علوم تجربی سوم راهنمایی بخش اول

در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید:

1- کاغذ لیتموس آبی در محلول سرکه به رنگ....................در می آید.

2- نیروی جاذبه در میان یون ها با بار ناهمنام.....................ایجاد می کند.

3- الف- ترکیب یونی و ترکیب مولکولی را مشخص کنید.اکسیژن(..........) سدیم کلرید(..........)

4-بیشترین جرم اتم در .............است.

5-  وقتی اسید ی با یک باز ترکیب می شود یک ...............  وآب بدست می آید.

6-  وقتی اسید ی با یک باز ترکیب می شود یک ...............  وآب بدست می آید.

7- در هسته ی اتم ذره ای با بار الکتریکی مثبت به نام ...........وجود دارد.(الکترون- پروتون- نوترون)

8-به ماده ای که محلول آن جریان برق راازخودعبورمی دهد........می گویند.(الکترولیت-غیرالکترولیت-ترکیب مولکولی)

9- اگر از یک اتم الکترونی جدا شود دارای بار الکتریکی ............... می شود.(الف- مثبت    ب- منفی)

10- اتمی که تنها یک پروتون هسته ی آن را می سازد..............نام دارد.    (الف-هلیم   ب- هیدروژن)

11- بار پروتون .........................است .

عبارت های زیر را با گزینه ی (الف)یا(ب) کامل کنید.

1- اگر از یک اتم الکترونی جدا شود دارای بار الکتریکی ................ می شود.(الف- مثبت    ب- منفی)

2- اتمی که تنها یک پروتون هسته ی آن را می سازد................نام دارد.    (الف-هلیم   ب- هیدروژن)

3- مدل اتمی رادر فورد و بور چه شباهت و چه تفاوت هایی با هم دارند؟

14- پیوند کووالانس و پیوند یونی چه شباهت و چه تفاوتی با هم دارند؟

15- یک ویژگی مهم ترکیب های یونی را بیان کنید؟

 16- عدد جرمی عنصری 8 است و در هسته ی آن 5 نوترون وجود دارد .عدد اتمی ،تعداد الکترون و پروتون آن را مشخص کنید و مدل بور را برای آن رسم کنید؟

17- پیوند کووالانسی با پیوند یونی را با هم مقایسه کنید(شباهت و تفاوت آنها را بنویسید)

الف- این مدل مربوط به کدام دانشمند است؟                                                                     

ب- عدد اتمی و عدد جرمی این ذره را مشخص کنید؟                                                         

ج- این ذره یون مثبت  است یا منفی؟چرا؟                                                                

18- نمودار بور برای اتمی که در هسته ی آن سه پروتون و چهار نوترون وجود داردرا رسم کنیدو عدد اتمی وعدد جرمی را مشخص کنید؟

 19- مدل اتمی تامسون و رادر فورد چه شباهت و چه تفاوت هایی دارند؟

20-گاهی به دلیل زیاد بودن ترشحات اسید معده احساس ناراحتی می کنیم و معمولا پزشکان برای درمان آن قرص  سدیم کربنات که یک ماده ی بازی است تجویز می کنند . چرا؟      

20 - برای هیدروژن سه ایزوتوپ یافت می شود.  الف- کدام ایزوتوپ از همه سبک تر است.چرا؟

ب-تفاوت این سه ایزوتوپ چیست؟

 

 

 

 

 

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


درباره وبلاگ


پيام مديريت وب سایت : با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، به وب سایت آموزش علوم تجربی خوش آمديد . این وب سایت جهت ارتقا معلومات شما عزیزان در زمینه علوم تجربی راهنمایی راه اندازی شده است .لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما در بهتر شدن كيفيت مطالب آن ياري رسانيد . براي سريع تر رسيدن به مطلب مورد نظر از آرشيو موضوعي استفاده كنيد.
موضوعات


<-PollName->

<-PollItems->

آمار وب سایت:
 

بازدید امروز : 116
بازدید دیروز : 212
بازدید هفته : 328
بازدید ماه : 3938
بازدید کل : 1349338
تعداد مطالب : 206
تعداد نظرات : 235
تعداد آنلاین : 2

جهت مشاهده کلیپ های آموزشی روی آنها کلیک کنید
دریافت کد شکل ایکون


Up Page

کد متحرک کردن عنوان وب

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز


تماس با ما لوگوی وبلاگ

آموزش علوم تچربی راهنمایی

دریافت همین آهنگ