فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
ابزار و قالب وبلاگبیست تولزفونت زيبا ساز
سوالات تستی
آموزش علوم تجربی متوسطه اول
مطالب مفید علوم تجربی جهت استفاده همکاران و دانش اموزان عزیز

 

 

سوالات تستی سوم راهنمایی- بخش زمین

 

دانلود

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


جمعه 23 دی 1390برچسب:, :: 15:59 :: نويسنده : میترا مالمیر(دبیر علوم تجربی)

.جاهاي خالي را با كلمه ي مناسب كامل كنيد .( 2نمره)

الف : بارالكتريكي پروتون بابارالكتريكي ..........................برابراست.

ب :  درمدل اتمي .......................... الكترونها هسته ي اتم را محاصره كرده اند.

ج :  به ذره اي كه تعداد پروتونها والكترونهايش برابر نباشد ......................مي گويند.

د : نيروي جاذبه ي بسيار قوي كه بين اتمهاي يك مولكول وجوددارد .....................................مي نامند.

** سوالهاي چهار گزينه اي(3نمره)

2.مدل اتمي  كيك كشمشي مربوط به كدام دانشمنداست؟

23

الف :رادرفورد                ب :  بور                   ج:  دالتون               د: تامسون

3.تعداد الكترونهاي يون Na 11      چندتاست ؟

الف :23                      ب:12                   ج:11                        د : 10

4.كداميك ازمواد زير يك تركيب مولكولي نيست ؟

الف:آب                    ب:اتانول                  ج:آمونياك                  د: سديم كلريد

5.كداميك از مواد زيراسيد نيست؟

الف:آسپرين              ب:جوش شيرين          ج:ويتامين ث             د:جوهرنمك

6.چهار مولكول آمونياك 3  NH   به ترتيب چند نوع عنصر واتم دارد؟

الف:2و4               ب:4و 16                      ج:4و 12                 د:2و 16

7.ايزوتوپهاي يك اتم در كدام مورد باهم تفاوت دارند؟

الف:تعداد پروتونها          ب:تعداد الكترونها       ج:خواص شيميايي     د:تعدادنوترونها

**سوالهاي تشريحي

5. طبق نظررادرفورد اتم داراي يك هسته ي كوچك است كه تقريبا تمام جرم اتم درآن متمركز شده است آيا شما با او موافقيد؟چرا؟(75/0نمره)

6. اتم X داراي 5الكترون و5پروتون و6نوترون است : (25/1نمره)

الف:عدداتمي وعددجرمي آن را دركنار نماد آن نمايش دهيد؟

ب:مدل بور براي اين اتم رارسم كنيد.(الكترون            پروتون            نوترون        )

ج:اين اتم در كدام خانه ي جدول  تناوبي قرار دارد؟

7.يك ويژگي مهم تركيبهاي يوني چيست؟ توضيح دهيد.(5/0نمره)

 

8.جدول زي را كامل كنيد.(5/1نمره)

                  نام ذره

بارالكتريكي نسبي

             جرم نسبي

          مكان ذره

       ..........................................

1+

    ............................................

         ................................

       ..........................................

0

1840

          درون هسته

الكترون

     ............................................

1

       ..................................

9.عبارتهاي مرتبط را باكشيدن يك خط به هم متصل كنيد.(1نمره)

       الكتنرونها برروي مدارهايي به دور هسته مي چرخند                                                             تامسون

       بارمثبت  هسته اتم را پروتون ناميد                              رادرفورد                                                                  

      اتم را مانند ساچمه ي فلزي  توپر تصور مي كرد                                                                   دالتون

    ازنمادهاي ترسيمي براي نشان دادن اتمها استفاده مي كرد         بور                                   بور  

1.جاهاي خالي را با كلمه ي مناسب كامل كنيد .( 2نمره)

الف : تغييرىرساختمان DNAي هسته ي سلول باعث……………… مي شود.

ب :  اختلاف دما،فشارو………….سبب ايجادجريان همرفتي درزيرسنگ كره مي شود.

ج :  سيارات ……………داراي اتمسفر غليظ هستند.

د : به اجرامي كه به دور سيارات مي چرخند …………مي گويند.

** سوالهاي چهار گزينه اي(5/1نمره)

2.طبق نظركدام دانشمند ،صفات اكتسابي ارثي مي شوند؟

الف :لامارك                ب : داروين                   ج: ويسمن                   د: دووريس

3.كداميك ازاجزاي منظومه ي شمسي به حساب نمي آيد ؟

الف :خورشيد                 ب:دنباله دارها                  ج:سيارات                     د : ستارگان

4.در كداميك ازمكانهاي زير امكان فسيل شدن جاندار وجودندارد ؟

الف: درصمغ درختان                  ب:درموادنفتي                 ج:درزير خاك                  د: درزير خاكسترهاي آتشفشاني

**سوالهاي تشريحي

5.پديده هاي حاصل ازحركت هرورقه را باكشيدن خط به هم متصل كنيد. (1نمره)

                         دور شدن ورقه ها                             *                    *  جزاير قوسي

                          لغزيدن ورقه ها                               *                    * رشته كوه ميان اقيانوسي

                          نزديك شدن  دو ورقه ي اقيانوسي    *                    *   زلزله هاي شديد

                         برخورد  دو ورقه ي قاره اي به هم     *                   *  ايجاد كوه و زلزله ي شديد

6. منشا گرما ونور خورشيد چيست؟(75/0نمره)

7.دماي يك ستاره راچگونه تعيين مي كنند؟ توضيح دهيد. (1نمره)

8.كمربند سياركي دركجا قراردارد وجنس آن ازچيست؟(1نمره)       9.دلايل وگنر براي جابه جايي قاره ها رابيان كنيد. (75/0نمره)

10. منظورازنظريه ي انتخاب طبيعي داروين چيست ؟توضيح دهيد.(1نمره)

11.جانوران زير را به ترتيب قدمت مرتب كنيد. (1نمره)

خزندگان پرندگان دوزيستان ماهيها پستانداران- بي مهرگان           

1.جاهاي خالي را با كلمه ي مناسب كامل كنيد .( 2نمره)

الف : ماشيني كه مزيت مكانيكي آن  كمتر ازيك است باعث صرفه جويي در .......................... مي شود.

ب :  از تركيب پيچ وگوه ،............................   به وجود مي آيد .

ج :  درسطح شيبدار ،هرچه طول سطح شيبدار نسبت به ارتفاع آن بيشتر باشد نيروي محرك ....................لازم است.

د:چرخ ومحور برخلاف قرقره د ر....................................محدوديت ندارد.

** سوالهاي چهار گزينه اي(2نمره)

2.كدام ماشين  ساده درناخن گير به كار نرفته است ؟

الف :گوه              ب : اهرم نوع اول                 ج:  اهرم نوع دوم               د: اهرم نوع سوم

3.كداميك  درموردماشينهاي ساده صحيح نمي باشد  ؟

الف : برخي از ماشينها باعث صرفه جويي دركار مي شوند.               ب:بعضي از ماشينها موجب كاهش زمان انجام كار  مي شوند.              ج:برخي از ماشينها سبب صرفه جويي در نيروي محرك مي شوند.    د :همه ي  ماشينها باعث سادگي انجام كارمي شوند.

4.كداميك واحد يا يكاي توان نيست ؟

الف:وات                    ب:نيوتون متر برثلنيه                 ج: زول برثانيه                  د: نيوتون متر

5.كداميك از وسايل زير اهرم نوع اول است؟

الف: انبر                     ب : فرغون                               ج: انبردست                   د: راكت تنيس

**سوالهاي تشريحي(درحل مسائل نوشتن فرمولها لازم وضروريست ونمره دارد)

 

 

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


جمعه 2 دی 1390برچسب:, :: 1:50 :: نويسنده : میترا مالمیر(دبیر علوم تجربی)

 نمونه سؤال علوم تجربی سوم راهنمایی بخش اول

در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید:

1- کاغذ لیتموس آبی در محلول سرکه به رنگ....................در می آید.

2- نیروی جاذبه در میان یون ها با بار ناهمنام.....................ایجاد می کند.

3- الف- ترکیب یونی و ترکیب مولکولی را مشخص کنید.اکسیژن(..........) سدیم کلرید(..........)

4-بیشترین جرم اتم در .............است.

5-  وقتی اسید ی با یک باز ترکیب می شود یک ...............  وآب بدست می آید.

6-  وقتی اسید ی با یک باز ترکیب می شود یک ...............  وآب بدست می آید.

7- در هسته ی اتم ذره ای با بار الکتریکی مثبت به نام ...........وجود دارد.(الکترون- پروتون- نوترون)

8-به ماده ای که محلول آن جریان برق راازخودعبورمی دهد........می گویند.(الکترولیت-غیرالکترولیت-ترکیب مولکولی)

9- اگر از یک اتم الکترونی جدا شود دارای بار الکتریکی ............... می شود.(الف- مثبت    ب- منفی)

10- اتمی که تنها یک پروتون هسته ی آن را می سازد..............نام دارد.    (الف-هلیم   ب- هیدروژن)

11- بار پروتون .........................است .

عبارت های زیر را با گزینه ی (الف)یا(ب) کامل کنید.

1- اگر از یک اتم الکترونی جدا شود دارای بار الکتریکی ................ می شود.(الف- مثبت    ب- منفی)

2- اتمی که تنها یک پروتون هسته ی آن را می سازد................نام دارد.    (الف-هلیم   ب- هیدروژن)

3- مدل اتمی رادر فورد و بور چه شباهت و چه تفاوت هایی با هم دارند؟

14- پیوند کووالانس و پیوند یونی چه شباهت و چه تفاوتی با هم دارند؟

15- یک ویژگی مهم ترکیب های یونی را بیان کنید؟

 16- عدد جرمی عنصری 8 است و در هسته ی آن 5 نوترون وجود دارد .عدد اتمی ،تعداد الکترون و پروتون آن را مشخص کنید و مدل بور را برای آن رسم کنید؟

17- پیوند کووالانسی با پیوند یونی را با هم مقایسه کنید(شباهت و تفاوت آنها را بنویسید)

الف- این مدل مربوط به کدام دانشمند است؟                                                                     

ب- عدد اتمی و عدد جرمی این ذره را مشخص کنید؟                                                         

ج- این ذره یون مثبت  است یا منفی؟چرا؟                                                                

18- نمودار بور برای اتمی که در هسته ی آن سه پروتون و چهار نوترون وجود داردرا رسم کنیدو عدد اتمی وعدد جرمی را مشخص کنید؟

 19- مدل اتمی تامسون و رادر فورد چه شباهت و چه تفاوت هایی دارند؟

20-گاهی به دلیل زیاد بودن ترشحات اسید معده احساس ناراحتی می کنیم و معمولا پزشکان برای درمان آن قرص  سدیم کربنات که یک ماده ی بازی است تجویز می کنند . چرا؟      

20 - برای هیدروژن سه ایزوتوپ یافت می شود.  الف- کدام ایزوتوپ از همه سبک تر است.چرا؟

ب-تفاوت این سه ایزوتوپ چیست؟

 

 

 

 

 

آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو


صفحه قبل 1 صفحه بعد

درباره وبلاگ


پيام مديريت وب سایت : با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، به وب سایت آموزش علوم تجربی خوش آمديد . این وب سایت جهت ارتقا معلومات شما عزیزان در زمینه علوم تجربی راهنمایی راه اندازی شده است .لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما در بهتر شدن كيفيت مطالب آن ياري رسانيد . براي سريع تر رسيدن به مطلب مورد نظر از آرشيو موضوعي استفاده كنيد.
موضوعات


<-PollName->

<-PollItems->

آمار وب سایت:
 

بازدید امروز : 133
بازدید دیروز : 212
بازدید هفته : 345
بازدید ماه : 3955
بازدید کل : 1349355
تعداد مطالب : 206
تعداد نظرات : 235
تعداد آنلاین : 2

جهت مشاهده کلیپ های آموزشی روی آنها کلیک کنید
دریافت کد شکل ایکون


Up Page

کد متحرک کردن عنوان وب

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز


تماس با ما لوگوی وبلاگ

آموزش علوم تچربی راهنمایی

دریافت همین آهنگ