فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
ابزار و قالب وبلاگبیست تولزفونت زيبا ساز
مهمترین سوالات اول راهنمایی
آموزش علوم تجربی متوسطه اول
مطالب مفید علوم تجربی جهت استفاده همکاران و دانش اموزان عزیز

(الف) جملات صحيح را با ص» و غلط را با «غ» مشخص كنيد

1- مواد از مولكول ها و اتم ها ساخته شده اند. (    )

2- عنصر ماده اي است كه فقط از يك نوع اتم ساخته شده است. (    )

3- ذره هاي سازنده همه ي عنصر ها اتم مي باشد. (    )

4- اكسيژن عنصري است كه مولكول آن از دو اتم يكسان ساخته شده است. (    )

5- جان دالتون معتقد بود اتم هاي سازنده ي يك عنصر شبيه يكديگرند. (    )

6- آهن عنصري است كه ذره هاي سازنده ي آن اتم است. (    )

7- يد عنصري است كه مولكول آن از به هم پيوستن دو اتم يكسان ايجاد شده است. (    )

8- تركيب ها از تركيب شدن عنصر ها به وجود مي آيد. (    )

9- هوا يك ماده  تركيب است. (    )

10- تعداد انواع عنصر ها بسيار كمتر از تعداد انواع تركيب ها مي باشد. (    )

11- آهن ، آب و طلا عنصر مي باشند. (    )

12- آنچه كه شكل نا معين و حجم نا معين دارد مايع است. (    )

13- جنبش مولكول هاي آب كمتر از جنبش مولكول هاي بخار آب است. (    )

14- مولكول هاي مواد مايع در جاي خود مي لرزند. (    )

(ب)جملات زير را با كلمات مناسب كامل كنيد.

1- ذوب ، تبخير و ………..تغييراتي گرماگير هستند.

2- قابليت حل شدن ماده در آب را…………………….گويند..

3- ماده اي كه ذره هاي سا زنده ي آن تنها از يك نوع اتم ساخته شده است ……..…… مي گويند.

4- ماده اي را كه مولكول آن از دو يا چند نوع اتم متفاوت سا خته شده است ماده ي ……………………. مي گويند.

5- اكسيژن عنصري است كه ذره هاي سازنده ي آن…………… است واز به هم پيوستن دو يا سه اتم يكسان ايجاد مي شود.

6- ماده………………… دارد و فضا اشغال مي كند.

7- نقره عنصري است كه ذره ي سازنده ي آن …………………… است.

8- مولكول هاي …………………… مي تواند آزادانه روي هم ديگر سر بخورند.

9- هوا مخلوطي از دو عنصر …………………… و اكسيژن است.

10- انژي موجود در حبه قندانرژي…………………..مي باشد..

11- كربن دي اكسيد يك ماده ……………………  مي با شد.

12- گاز شكل و ……………………  نا معيني دارند.

13- فلز ها ………………برق وگرما مي باشند.

14-سرعت تبخير آب ……………….ازسرعت تبخير الكل است.

(ج) سئولات كامل كردني:

1-براي درجه بندي يك دماسنج ابتدا آن را درمخلوط آب و ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-دماسنج طبي را بايد قبل از مصرف ضدعفوني كرد زيرا……………………………………………………………………………...

(د) سئوالات تشريحي:

1-چه عواملي در سرعت تبخير اثر دارند؟

2-منظور از انرژي چيست؟

3-چرا يك حبه قند درآب داغ زودتر حل مي شود تا آب سرد؟

4-چهار مورد از خصوصيات نافلزها رابنويسيد.

5-به چه تغييراتي گرماگير گويند؟

6-روشهاي جداسازي فيزيكي مواد را نام ببريد.

7-روش تقطير را توضيح داده وبگوييد از آن در چه مواردي استفاده مي شود؟

8-سه حلال بجز آب را نام برده وويژگيهاي يكي از آنها رابنويسيد.

9-براي جداسازي محلول جامد درمايع از چه روشي استفاده مي شود؟

نمونه 2

توجه: در انتهای هر سوال  شماره صفحه آن سوال برای پیدا کردن پاسخ صحیح بعد از امتحان آورده شده است.

الف- جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید: 4 نمره

1- نرمتنان را بر اساس نوع.............طبقه بندی می کنند.ص 114

2- بزرگترین گروه کیسه تنان ...........هستند. ص 113

3 – عامل اصلی بوجود آورنده امواج .............است. ص 98

4 – ابرهای .............معمولا در ارتفاع بالا تشکیل می شوند وباران ندارند. ص 86

5 - واحد اندازه گیری نیرو............نام دارد. ص 66

6 – کرم شبتاب انرزی ................را به نورانی تبدیل می کند. ص 52

7 – نیرویی که مانع ادامه حرکت اجسام می شود نیروی .............نام دارد. ص 59

8 – لایه های آبدار زمین همیشه در روی لایه های .................تشکیل می شوند. ص 94

ب - جملات صحیح و غلط را مشخص کنید:

9 -  بیشتر آب شیرین ذخیره شده در روی زمین به شکل یخ است (          ). ص 90

10– ماسه سنگ جزء سنگهای نفوذ پذیر است (         )  . ص 94

11– عروس دریایی و شقایق دریایی دارای لوله گوارش هستند (         ). ص 104

12-کرم کدو از انواع کرمهای لوله ای است (          ) . ص 114

ج- سئولات چهارجوابی:

13- دوکفه ای ها جزء کدام دسته از جانداران زیر هستند:

             الف- اسفنج ها         ب-نرمتنان                     ج- کرم ها                 د- مهره داران

14- کدام نوع ابر در ارتفاع پایین تشکیل می شود وممکن است مه بوجود آورد؟

             الف-کومولوس         ب-  سیروس                   ج- استراتوس            د- ابرهای پرمانند

15- واحد جرم کدام گزینه است:

             الف- نیوتن              ب- ثانیه                        ج- کیلومتر                د- کیلوگرم

16- نیرو با ایجاد ...........باعث تغییر سرعت می شود.

              الف-شتاب              ب- حرکت                      ج-فشار                    د- مسیر

17- انواع کرمها را فقط نام ببرید ص 114

18- شتاب چیست؟  ص 78

19- جابجایی را تعریف کنید.ص 75 

20- شخصی مسافت 270متررادر5/1 دقیقه می دود سرعت او چقدر است؟ با فرمول

21- دو مورد از تفاوتهای جرم و وزن را بنویسید    ص 68

22- قانون پایستگی انرزی را بیان کنید   ص 55

23- چرا اسفنج ها نیازی به دستگاه عصبی ندارند؟    ص 108

24- وظیفه اسکلت داخلی چیست؟

25- انواع بیمهره ها را فقط نام ببرید

----------------------------------------------------------------------

پايه اول راهنمايي


الف : سوالات چهار گزينه اي پايه اول


1-  براي نگهداري بعضي از گازها از جمله كربن دي اكسيد آن ها را به صورت مايع در كپسول هاي فلزي ذخيره مي كنند . براي اين كار از كدام ويژگي ماده استفاده مي شود؟
الف) ساختار ذره اي          ب) جنبش ذرات سازنده ي ماده          ج) تراكم پذيري            د) ثابت بودن دما در نقطه ي ذوب


2-  كدام يك از مواد زير نقطه ي ذوب معين دارد؟
الف( شيشه                        ب) مس                                      ج) شكلات                      د) قير


4- يك گروه از دانش آموزان گزارش فعاليت مربوط به اثر عوامل مختلف بر سرعت تبخير مايعات را به صورت جدول زير به معلم خود دادند. معلم پس از بررسي نتايج به آنها گفت (در انجام يكي از قسمت هاي آزمايش دقت لازم را نداشته ايد و بايد دوباره آن را تكرار كنيد .) به نظر شما كدام قسمت آزمايش دوباره بايد تكرار شود؟
الف) آزمايش1                       ب) آزمايش 2                          ج) آزمايش 3                د) آزمايش 4


5- در كدام يك از مواد زير حركت انتقالي و چرخشي ذرات تشكيل دهنده زياد است؟
الف) يخ                               ب) بستني                                 ج) چاي داغ                   د) هوا


6- كدام يك از مثال ها ي زير يك پديده ي گرمازا است؟
الف) ذوب شدن كره              ب) تشكيل برفك در يخچال            ج) بخار شدن يخ خشك             د) خشك شدن استن روي پوست


7- كدام يك از فلزات زير آلياژ است؟
الف) آهن                          ب) طلاي زينتي                               ج) روي                                     د) نقره


8-كدام يك از عوامل زير اثري در مقدار انرژي پتانسيل وزنه ي آويخته شده از سقف ندارد؟
الف) ارتفاع                       ب) جرم وزنه                                    ج) شتاب جاذبه ي زمين               د) سرعت


9- كدام يك از گزينه هاي زير مثالي براي تبديل انرژي مكانيكي به الكتريكي است؟
الف) فنر فشرده اي كه آزاد مي شود                                  ب) موتور اتومبيل
ج) اتوي روشن                                                            د) موتور برق


10- سرعت كدام يك از متحرك هاي زير بيش از بقيه است؟
الف) مسافت 120 متر را در 2 دقيقه طي مي كند.                    ب) مسافت 120 متر را در 1 دقيقه طي كند.
ج) مسافت 60 متر را در 2 دقيقه طي مي كند.                         د) مسافت 60 متر را در 1 دقيقه طي مي كند.


11- در بعضي از انواع قطارها توده ي فشرده اي از هوا بين قطار و ريل فاصله مي اندازد اين كار باعث مي شود ...
الف) اصطكاك بين قطار و ريل كم شده و سرعت قطار افزايش مي يابد.
ب) نيروي تكيه گاه كاهش يافته و سرعت قطار زياد مي شود.
ج) نيروي جاذبه ي زمين بر قطار كاهش يافته سرعت قطار زياد مي شود.
د) نيروي جاذبه ي زمين بر قطار افزايش يافته سرعت آن زياد مي شود.


12- شباهت مولكول كربن دي اكسيد و آب در چيست؟
الف) تعداد اتم                  ب) نوع اتم ها                                   ج) چگونگي اتصال اتم ها                        د) جرم اتم ها


13- در كدام يك از گزينه هاي زير فاصله ي بين ذرات تشكيل دهنده بيشتر است؟
الف) خاك                         ب) بخار آب                                     ج) جيوه                                                د)چوب


14-  حجم هاي مساوي از سه ماده را در زمان يكسان حرارت داده ايم . نمودار مقابل افزايش حجم آن ها را نشان مي دهد. كداميك از گزينه هاي زير مربوط به اين نمودار است؟
الف) ماده ي 1 : آب – ماده ي 2 : مس – ماده ي 3 : اكسيژن
ب) ماده ي 1 : هوا – ماده ي 2 : جيوه – ماده ي 3 : الكل
ج)ماده ي 1 : روغن – ماده ي 2 : جيوه – ماده ي 3 : نيتروژن
د) ماده ي 1 : اكسيژن – ماده ي 2 : آلومينيوم – ماده ي 3 : آب


15- براي خنك كردن آب مي توان مقداري يخ در داخل آن قرار داد زيرا ....
الف) يخ براي ذوب شدن از محيط اطراف گرما مي گيرد.
ب) يخ مي تواند به محيط گرما داده و ذوب شود.
ج) دماي يخ  پايين است و محيط اطراف خود را سرد مي كند.
د) يخ به عنوان يك نا خالصي در آب باعث پايين آوردن دما مي شود.


16- كدام يك از شرايط زير براي تشكيل شبنم ضروري است؟
الف) كاهش دماي محيط تا كم تر از نقطه ي شبنم                          ب)وجود هسته هاي تراكمي در هوا
ج) تفوت دماي شب و روز                                                           د) صاف بودن هوا و ابري نبودن آن


17-  ابرهاي پر مانند لايه اي كه در ارتفاعات بالا تشكيل مي شوند را ابر .............مي نامند.
الف) سيروس                  ب) استراتوكومولوس                      ج) سيروكومولوس                   د) سيرو استراتوس                                                                                                                                                                                          
18-كدام يك از عوامل زير از مقدار آب هاي جاري كاسته و باعث افزايش آب هاي فرورو مي شود؟
الف) شيب زياد زمين                     ب) زياد بودن مقدار گياخاك                 ج )پوشش گياهي كم           د) غير قابل بودن نفوذ زمين


19- عامل اصلي تراكم جمعيت در قسمت هاي شمالي كشور ما .........است.
الف) وجود مناطق كوهستاني                      ب) ارتباط با دريا                  ج) ميزان بارندگي                  د) وجود آبهاي جاري


20- منبع انرژي چرخه ي آب زمين چيست؟
الف) باد                         ب) جاذبه ي زمين                              ج) نور خورشيد                                د) گرماي اطراف زمين


21-  كداميك از گزينه هاي زير ويژگي چشمه است؟
الف) لايه ي آبداري كه بر روي لايه ي نفوذناپذير تشكيل شده
ب) خارج كردن آب از لايه ي آبدار به وسيله ي پمپ برقي
ج) راه يافتن لايه ي آبدار زير زميني به طور خود به خود به سطح زمين
د) پايين تر بودن سطح ايستادگي نسبت به دهانه ي چشمه


22-  گوارش شيميايي غذا در كدام قسمت دستگاه گوارش كرم خاكي انجام مي شود؟
الف) چينه دان                                 ب) روده                            ج) سنگدان                                   د) حلق


23-  در كدام يك از جانوران زير مثانه ي شنا وجود دارد؟
الف) قورباغه ي درختي                             ب) اره ماهي              ج) لاك پشت دريايي                       د) ماهي قزل آلا24-  كدام يك از گياهان زير از رويش هاگ به وجود مي آيند؟
الف) خزه                                         ب) كاج                               ج) نخود                                    د) چنار


25-  ساقه ي كداميك از گياهان زير داراي حلقه هاي رشد سالانه است؟
الف) لوبيا                                          ب) برنج                            ج) نارگيل                                    د) كاج


26-كدام گروه هاي جانوري ساختار بافتي ندارد؟
الف) مرجان ها                                 ب) نرم تنان                      ج) اسفنج ها                                    د) كيسه تنان


27- كدام يك از گياهان زير از نظر تكاملي در رده ي پايين تري قرار دارد؟
الف) چنار                                       ب) كاج                             ج) لوبيا                                          د) خزه


28-  كدام يك از گزينه هاي زير مربوط به گياهان تك لپه است ؟
الف) داشتن مخروط              ب) برگ هاي سوزني شكل               ج) دستجات آوندي پراكنده در ساقه        د) اجزا گل 2 يا 5 قسمتي


29-  كدام يك از جانوران زير با بقيه متفاوت است ؟
الف) ميگو                             ب) سوسك                                 ج) خرچنگ دراز                                   د) خرچنگ گرد


30- كدام يك از ويژگي هاي زير باعث مي شود كه كبوتر را در گروه جانوران خونگرم قرار دهند؟
الف) سوخت و ساز زياد بدن                                                 ب) فعاليت زياد در فصول مختلف
ج) بالا بودن درجه حرارت بدن در فصل سرما                           د) ثابت بودن درجه حرارت بدن در هر دمايي
 


ب: سوالات تشريحي پايه اول
 


1- بادكنك پر از هوا را به مدت نيم ساعت داخل يخچال قرار مي دهيم چه اتفاقي مي افتد؟اين وضعيت نشان دهنده كدام ويژگي ماده است ؟


2-  براي جدا كردن اجزاي مخلوط زير از چه روش هايي ميتوان استفاده كرد؟( اين روش ها را به ترتيب نوشته به صورتي كه هيچ كدام از اجزاي مخلوط دچار دگرگوني و آسيبي نشوند. “ شكر- براده- آهن- ماسه- گوگرد “ A


3-  دونده اي براي رسيدن از نقطه A به نقطه E مسيري مطابق شكل روبرو را طي كرد . E
الف) سرعت اين دونده در در فاصله بينA تا B چقدر بوده است ؟
با مسافت 60 متر و زمان 10 ثانيه 
ب) متوسط سرعت اين دونده در حركت از نقطه يA به نقطه E چقدر ا ست؟
ج) شتاب حركت دونده را حساب كنيد .

4-  يكي از منابع آلوده كننده آب وارد كردن آب گرم صنايع (مثل صنايع فولاد ) به آن است .توضيح دهيد چگونه آب گرم باعث آلودگي آب ها مي شود ؟

5-  زهرا بخش هايي از يك اسكلت يك جانور را پيدا كرد . اين بخش ها شامل قسمت هاي زير بود:
جمجمه اي كه در آرواره آن َنه دندان وجود داشت و َنه جايگاه دندان – گردن با تعداد مهره هاي بيش از 7 عدد – بخشي از ستون مهره ها همراه با دنده ها كه به جناغ سينه چسبيده بودند .
او اين اسكلت را را به دبير علوم خود نشان داد و با راهنمايي او متوجه شد كه اسكلت مربوط به چه جانوري است .شما حدس مي زنيد اسكلت مربوط به كدام گروه جانوران مهره داراست ؟


6- شكم پايان بدون صدف اوصولا در زير زمين و داخل خاك زندگي مي كنند. توضيح دهيد فايده اين نوع سازگاري با محيط براي اين جانوران چيست ؟

---------------------------------------------------------

رديف

                                                                                    باسمه تعالي

                   آزمون علوم تجربي پايه اول راهنمايي                                         

بارم

کوشش براي کسب دانش يگانه پايه فضيلت است.

  نام ونام خانوادگي :                          نام پدر :            نام كلاس :             تاريخ:                 زمان:50 دقيقه

 

1

از بين کلمه ها ، کلمه مناسب را انتخاب کنيد.

الف)انرژي موجود در حبه قند ، انرژي ................... است .( شيميايي ،گرمايي،ماهيچه اي)

ب) ابر  ..................... در اثر بالا رفتن سريع هوا تشکيل مي شود.( سيروس، کومولوس،استراتوس)

ج) اگر دماي بخار آب به زير نقطه انجماد برسد بارش به صورت .................. خواهد بود .( باران،تگرگ،برف)

د) عامل اصلي به وجود آورنده امواج در درياها ............... مي باشد. ( انرژي آب ، باد ، اصطکاک )

 

 

2

2

 دو خصوصيت مواد آبرفتي را بنويسيد.

 

 

 

1

 

3

جدول زير را تكميل كنيد . 

 

 

تعريف

واحد اندازه گيري

وسيله اندازه گيري

جرم

 

 

 

وزن

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

2

4

كدام يك از تغييرات زير گرما گير وكدام يك گرماده است ؟

الف)پختن غذا  :                                                       ب)تصعيد يخ خشك :

ج)تشكيل برف :                                                        د) انجماد آب :

 

 

 

1آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. جرج برنارد شاو

صفحه قبل 1 صفحه بعد

درباره وبلاگ


پيام مديريت وب سایت : با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، به وب سایت آموزش علوم تجربی خوش آمديد . این وب سایت جهت ارتقا معلومات شما عزیزان در زمینه علوم تجربی راهنمایی راه اندازی شده است .لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما در بهتر شدن كيفيت مطالب آن ياري رسانيد . براي سريع تر رسيدن به مطلب مورد نظر از آرشيو موضوعي استفاده كنيد.
موضوعات


<-PollName->

<-PollItems->

آمار وب سایت:
 

بازدید امروز : 187
بازدید دیروز : 212
بازدید هفته : 399
بازدید ماه : 4009
بازدید کل : 1349409
تعداد مطالب : 206
تعداد نظرات : 235
تعداد آنلاین : 2

جهت مشاهده کلیپ های آموزشی روی آنها کلیک کنید
دریافت کد شکل ایکون


Up Page

کد متحرک کردن عنوان وب

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز


تماس با ما لوگوی وبلاگ

آموزش علوم تچربی راهنمایی

دریافت همین آهنگ